Petits progressos

Tot i que aquests dies siguem víctimes d’exàmens hem anat fent petits progressos a la sonda, bàsicament teòrics i algunes idees. Primerament cal destacar que ja tenim alguns materials (pocs però essencials) i d’altres estan pendents d’arribada (que he acabat de demanar):

- Material aconseguit

 • Caixa de porexpan on ubicar tots els elements
 • Servo digital (HSR 8498HB de Hitec) per la càmera
 • Sensors de temperatura DS18B20 (2 u.)
 • Circuit MAX3232(interfície amb l’ordinador via port sèrie)
 • Targeta de memòria SD (1GB)

- Demanats i pendents d’arribada

 • Sensor de pressió (SCP1000)
 • Pantalla LCD monocrom (128×64) per revisar l’estat de la sonda sense necessitat d’ordinador
 • Alguns microcontroladors Atmel (Atmega32 i 16) *Actualment utilitzo alguns Atmega8 que ja tenia

Pel que fa al tema de programació avui he instal·lat l’avr-toolchain de nou ja que vaig fer neteja del PC i he escollit les següents versions compilades per funcionar sota Linux (amb alguns patches) :

 • Compilador i utilitats binàries: GCC 4.2.2 i Binutils 2.18
 • Llibreria de programació: avr-libc 1.6.1
 • Programador: avrdude 5.5

A més, ja tinc un circuit bàsic on treballar muntat. Entre aquesta setmana i la que bé miraré de fer funcionar el servo i ajuntar els codis del sensor de temperatura i SD que ja havia fet per l’openplayer.

Nota: El programari utilitzat per a la programació no es canviarà durant tot el procés encara que apareguin noves versions.

Finalment, les tasques que ja s’estan portant a terme i que estan previstes per acabar-se durant la setmana del 3 al 7 de Març són les següents:

- Documents teòrics amb l’objectiu d’oferir una visió global i entenedora de cadascuna de les parts que formen la sonda Metetek08:

 • Microcontroladors: estructura i funcionament (Martí Gasull)
 • El sistema de posicionament GPS (Gerard Marull)
 • Estructura de l’atmosfera terrestre (Sergi Saballs)
 • Ràdio (Jordi Plaja i Jordi Font)
 • Servomotors (Jaume Puigmiquel)
 • Sensors de temperatura i pressió (Eloi Cabrillana)

Tots aquests documents es publicaran a aquesta pàgina web un cop acabats i revisats.

- Construcció de la cambra de proves: Cambra de porexpan aïllada amb una manta tèrmica la qual contindrà gel sec a dintre juntament amb un parell de ventiladors encarregats de fer circular l’aire. L’objectiu és poder simular les baixes temperatures que haurà de suportar la sonda i comprovar que tots els sistemes electrònics funcionen correctament com també que l’aïllant estigui ben preparat.

Primer circuit

Servo de Hitec HSR-8498HB


Publicar un comentari